ചിത്ര പ്രദർശനം

പേഴ്സണൽ ഓപ്പറേഷൻ പ്രക്രിയ

p1

ഉപകരണങ്ങൾ

സജ്ജീകരിക്കുക7
equip8
ഉപകരണങ്ങൾ1
സജ്ജീകരിക്കുക2
സജ്ജീകരിക്കുക3
സജ്ജീകരിക്കുക5
ദീർഘ_സമ1
നീണ്ട_സമ2
സജ്ജീകരിക്കുക4
സജ്ജീകരിക്കുക6